Paula Atherton, Union Jazz, Eddie Barbash/Tres Amigos, ESP Jazz Quartet